Παράδειγμα έκδοσης και πληρωμής παραβόλου

Α.Σ.Ε.Π.