Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Πράξεις 1η/12.01.2023 & 4η/17.01.2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών της Δ.Π.Ε. A΄ Αθήνας με θέμα: «Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών  Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης  Π.Ε. Α΄ Αθήνας», οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, από Τετάρτη 18/01/2023 και ώρα 08:00 μέχρι και Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 24:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας