Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, των υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας, καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας, Χίου 16-18 Αθήνα, στον 7ο όροφο και η προσέλευση θα γίνεται 20’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Υ.ΠΑΙ.Θ.