Ολόκληρο το σχέδιο νόμου

 Άρθρο 39 για θέματα ΠΕ

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α