Εγκύκλιος Διεύθυνσης Προσωπικού Υπουργείου Παιδείας

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ