ΔΩΡΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 104 32

ΤΗΛ.: 210 52 48 445 – FAX: 210 52 48 449

pyspe@dipe-a-athin.att.sch.gr