Π.Δ.21/2024,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.38/2010 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Π.Δ.85/2022, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Π.Δ.79/2017, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Π.Δ.111/2016, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.50/1996

Π.Δ.80/2016, ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

Π.Δ.69/2016, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π.Δ.28/2015, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π.Δ.28/2014, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.152/2013, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.26/2012, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Π.Δ.38/2010, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 36/2005 του ΕΚ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

Π.Δ.169/2007, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Π.Δ.47/2006, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Δ.1/2003, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Π.Δ.50/2001, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ξένη Γλώσσα άρθρο 28)

Π.Δ.201/1998, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.200/1998, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.140/1998, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Δ.39/1998, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Τροποποίηση Π.Δ.50/1996)

Π.Δ.144/1997, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Τροποποίηση Π.Δ.154/1996)

Π.Δ.100/1997, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45 Α) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Π.Δ.154/1996, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Δ.50/1996, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π.Δ.121/1995, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Π.Δ.8/1995, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Π.Δ.462/1991, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Π.Δ.410/1988, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (αναπληρωτές – Υ.Κ., άρθρο 14)

Π.Δ.320/1983, ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Π.Δ.407/1980, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ